Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Μονιμοποίηση συμβασιούχων και Σύνταγμα. • Τι -πραγματικά- προβλέπεται.
 • Ποια είναι η αλήθεια


Αφορμή για το παρόν κείμενο αποτελεί η απεργία των συμβασιούχων ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α. στον τομέα της καθαριότητας, η οποία δημιουργεί...σοβαρούς κινδύνους ρύπανσης του περιβάλλοντος και κατ' ακολουθία ανησυχία για τη δημόσια υγεία.

Οι κινητοποιήσεις των συμβασιούχων ξεκίνησαν έπειτα από τη δημοσίευση των πρακτικών της 9ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 10ης Μαΐου 2017, σύμφωνα με τα οποία η αυτοδίκαιη παράταση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4429/2016, των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου οκτάμηνης διάρκειας του άρθρου 205 του ΚΚΔΚΥ, για την κάλυψη των αναγκών των Ο.Τ.Α. στον τομέα της καθαριότητας, αντιβαίνει στο Σύνταγμα και ειδικότερα στις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ισότητας, που διασφαλίζονται με τους όρους του άρθρου 103 Συντάγματος.

Ειδικότερα, οι παράγραφοι 2, 3, 7 και 8 του άρθρου 103 Σ ορίζουν τα εξής:

«[...]2. Kανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νομοθετημένη. Eξαιρέσεις μπορεί να προβλέπονται από ειδικό νόμο, για να καλυφθούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες με προσωπικό που προσλαμβάνεται για ορισμένη χρονική περίοδο με σχέση ιδιωτικού δικαίου.

3. Oργανικές θέσεις ειδικού Eπιστημονικού καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού μπορούν να πληρούνται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Nόμος ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς και τις ειδικότερες εγγυήσεις τις οποίες έχει το προσωπικό που προσλαμβάνεται. [...] 7. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει.
Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής.

8. Νόμος ορίζει τους όρους, και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Oι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολουμένους με σύμβαση έργου. [...]».

Με το άρθρο 103 του Συντάγματος επιβάλλονται στον κοινό νομοθέτη και στη Διοίκηση αυστηροί όροι σχετικώς με την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δημοσίου και των άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση των συνταγματικών αρχών της διαφάνειας, της ισότητας ενώπιον του νόμου και της αξιοκρατίας.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, τη θέση του δημοσίου υπαλλήλου μπορεί να διεκδικήσει κάποιος μόνον εφόσον υπάρχει πρόβλεψη οργανικών θέσεων για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ και μόνον έπειτα από διαγωνισμό ή επιλογή βάσει προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων.
Η διαδικασία δε αυτή υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του άρθρου 118 Σ.

Πλούσια είναι και η νομολογία επί του θέματος της συνταγματικότητας της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Αναφέρω επιλεκτικά απόσπασμα από την ΑΠ 64/2010:
«[...]... Σύμβαση μισθώσεως έργου, που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι αυτοδικαίως και καθ` ολοκληρίαν άκυρη. Περαιτέρω, με την αναθεώρηση του Συντάγματος του έτους 2001 προστέθηκε στο άρθρο 103 αυτού η παράγραφος 8, με της οποίας τα εδάφια α` και γ` ορίζεται ότι νόμος ορίζει τους όρους και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στην παρ. 3 εδ. α` αυτού, είτε πρόσκαιρων, είτε απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών κατά την παρ. 2 εδ. β` αυτού. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού, που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεων του σε αορίστου χρόνου.
Στους κανόνες αυτούς, τους οποίους πρώτος διατύπωσε ο κοινός νομοθέτης με τις ως άνω διατάξεις του Ν. 2190/1994, υπάγεται, ενόψει της αδιάστικτης διατύπωσης του άρθρου 103 παρ. 7 και 8 του Συντάγματος, τόσο το προσωπικό, που συνδέεται με το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα άλλα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα με υπαλληλική σχέση δημοσίου δικαίου, όσο και το προσωπικό, που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου για την πλήρωση οργανικών θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 3 και 8 του Συντάγματος. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, που συνάπτονται υπό την ισχύ των εν λόγω διατάξεων των άρθρων 103 του Συντάγματος και 21 του Ν. 2190/1994 με το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και όλους τους λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν μπορούν να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, έστω και αν αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς και όχι πρόσκαιρες ή απρόβλεπτες ανάγκες. [...]».
(Βλ. επίσης ΑΠ 422/2010, ΕφΑθ 2808/2005, 6886/2004, ΜονΠρΠάτρας 1872/2003 κλπ).


Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ρητώς η απαγόρευση μονιμοποίησης των συμβασιούχων του Δημοσίου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, αφ' ενός από το ίδιο το Σύνταγμα και αφ' ετέρου από πάγια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.

Οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση τους θέματος, είτε με φωτογραφικές διατάξεις δημόσιου διαγωνισμού, είτε με συνεχείς ανανεώσεις των συμβάσεων εργασίας αντίκειται στο Σύνταγμα και στις προαναφερθείσες γενικές αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας..Της κ.Κωνσταντίας Νάτσιου
Δικηγόρου MSc, LLM

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Προβλήματα στη συμφωνία με την Άγκυρα για τους μετανάστες "βλέπει" ο γερμανικός Τύπος

 • Παρά τα προβλήματα η ευρωπαϊκή συμφωνία με την Άγκυρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εφαρμογή, επισημαίνει η  Allgemeine Zeitung.

Όπως αναφέρει, μάλιστα, από την έναρξη της ισχύος της εν λόγω συμφωνίας ο αριθμός των προσφύγων που έφτασαν στην Ελλάδα έχει... πέσει ραγδαία, κατά 97%.

Από την πλευρά της, η Bild υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες υποδέχονται στην πράξη πέντε φορές περισσότερους πρόσφυγες και μετανάστες απ΄ ότι προβλέπει η σχετική προσφυγική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας.

Όπως σημειώνει η γερμανική εφημερίδα, αναφερόμενη σε νεότερα στοιχεία της Κομισιόν, από την ημέρα που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία στις 20 Μαρτίου του 2016, έχουν επαναπροωθηθεί από τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία συνολικά μόλις 1.210 πρόσφυγες και μετανάστες. Το ίδιο διάστημα, ωστόσο, οι ευρωπαϊκές χώρες υποδέχθηκαν από την Τουρκία συνολικά 6.250 Σύρους, πέντε φορές δηλαδή περισσότερους απ΄ ό,τι προβλέπει η προσφυγική συμφωνία.

Σύμφωνα με αυτή, για κάθε Σύρο που επαναπροωθείται από την Ελλάδα προς την Τουρκία, η ΕΕ πρέπει να δέχεται στο έδαφός της έναν Σύρο από την Τουρκία.

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

«Καίγεται» η Μεσόγειος: Σε ιστορικά υψηλά η θερμοκρασία των θαλασσών εξαιτίας του καύσωνα

 • Με τον παρατεταμένο καύσωνα που βιώνει η Ισπανία, πολλοί είναι οι κάτοικοι, ιδίως περιοχών που τη στερούνται, οι οποίοι ονειρεύονται τη δροσιά της θάλασσας.

Ωστόσο κι εκεί, όπως σημειώνει η εφημερίδα El Pais, η θερμοκρασία στα νερά τόσο στην... βορεινή Κανταβρική Θάλασσα, όσο και στη Μεσόγειο έχει ανέβει σε ιστορικά ύψη μέσα στον Ιούνιο, όπως επισημαίνει πόρισμα του Δικτύου για την Παρατήρηση των Ανοικτών Θαλασσών και Λιμένων.

Όπως επισημαίνει το Δίκτυο, στο διάστημα 2007-17 παρατηρείται μεταξύ 1-22 Ιουνίου μία αύξηση της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων που κυμαίνεται από 0,5 έως 2,5 βαθμούς Κελσίου. Η μεγαλύτερη θερμοκρασιακή αύξηση της θάλασσας σημειώθηκε φέτος στην Μεσογειακή ακτή της χώρας, μάλιστα στην Ταρραγόνα η θερμοκρασία στα νερά αυξήθηκε κατά 2,53 βαθμούς σε σχέση με πέρυσι, φθάνοντας στο ύψος ρεκόρ των 27 οC. Κάθε άλλο παρά δροσερή λοιπόν!

Ακόμη και στα ψυχρά, λόγω Ατλαντικού, νερά της Καντάβριας, η θερμοκρασία έχει φθάσει σε ύψη ρεκόρ: 19,9 βαθμούς στο Ακρωτήριο Σιγιέρο (άνοδος κατά 1,25 0C το 2017), 23,5οC (+1,21) στο Μπιλμπάο-Βισκαϊκή, ενώ στο Ακρωτήριο Γάτα έπιασε το ρεκόρ του 2004, με 24,3 0C (+2,48 βαθμούς).

Όπως εξηγεί στην El Pais, η κλιματολόγος Άνα Κασάλ, υπάρχει μία ανωμαλία στην θερμοκρασία των θαλασσίων υδάτων στην Ισπανία, όπου σημειώνεται άνοδος της θερμοκρασίας έως και 3 έως 3,5 βαθμούς Κελσίου ακόμη και όσο απομακρύνεται κανείς από την ακτογραμμή.

«Κατά κανόνα, τα νερά είναι πιο ζεστά στις ζώνες της Μούρθια, της Βαλένθιας και του Αλικάντε, ενώ προς την είσοδο των Στενών (του Γιβραλτάρ) οι θερμοκρασίες είναι χαμηλώτερες , μεταξύ 20-22 0C», σχολιάζει η ίδια.

Η Κασάλ μάλιστα πιθανολογεί πως κατά τους μήνες Σεπτέμβριο κι Οκτώβριο τα νερά θα είναι ακόμη πιο ζεστά: «στη θάλασσα χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να ζεσταθεί, ή να κρυώσει, συνεπώς όταν στην ξηρά σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, στον ωκεανό αυτές παρατηρούνται μετά κάμποσο χρονικό διάστημα».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής θαλάσσιας οικολογίας στο Παν/μιο του Οβιέδο Χοσέ Λουΐς Ακούνια προειδοποιεί πως η αύξηση της θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει μείωση της θαλάσσιας χλωρίδας. «Στην Καντάβρια, όπου κάθε φορά αυξάνονται οι μέρες που η θερμοκρασία στη θάλασσα ξεπερνά τους 20 βαθμούς, τα δάση από φύκια έχουν σχεδόν εξαφανισθεί τα τελευταία 10 χρόνια», τονίζει. Ο ίδιος προσθέτει πως το φαινόμενο τούτο ενδέχεται να έχει συνέπειες στα μεταναστευτικά είδη, όπως ορισμένες θαλάσσιες χελώνες στη Μεσόγειο, οι οποίες προσανατολίζονται βάσει της θερμοκρασίας στη θάλασσα.

Μία άλλη, και πιο σημαντική συνέπεια, κατά τον Ακούνια είναι η εισβολή ξένων προς τη Μεσόγειο ειδών. «Είναι πιθανόν να έλθουν πληθυσμοί ειδών εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας. Ήδη στην Καντάβρια έχουν εντοπισθεί ψάρια που είναι τυπικά είδη στις νότιες θάλασσες», διαβεβαιώνει. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ στη Μεσόγειο, όπου έχουν καταμετρηθεί κατά περιόδους από 775 έως 1.000 είδη ‘εισβολέων’, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες.

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

2 χρόνια capital controls..


 • 28 Ιουνίου 2015.
 • 2 χρόνια απ΄τη νύχτα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ...κατάφερε το ακατόρθωτο: Nα κλείσει -λόγω της δικής της βλακώδους "διαπραγματευτικής τακτικής"-, τις τράπεζες σε χώρα της Ευρωζώνης.


Πόσες φορές έχουμε ακούσει βαρύγδουπες δηλώσεις ότι επίκειται η σοβαρή ελάφρυνση ή και η άρση των capital controls; Τόσες όσες και οι οικτρές διαψεύσεις των σχετικών κυβερνητικών ψευδών...
Η έκφραση ότι η Ελλάδα έχει μπει στον... γύψο ανήκε στον πραξικοπηματία Παπαδόπουλο και έμεινε για να εκφράζει την κατάληψη της Δημοκρατίας και την άρση πολλών ελευθεριών από την επταετή Χούντα.
Και είναι δυστυχώς ανατριχιαστική η διαπίστωση ότι κάποιες ελευθερίες όπως η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και η δυνατότητα των πολιτών να διενεργούν ελεύθερα συναλλαγές έχουν εισέλθει εδώ και δύο χρόνια σε έναν άλλον "γύψο" από μία κυβέρνηση που υποτίθεται ότι είναι προοδευτική.

Σήμερα ξεκινά η "μαύρη επέτειος" των δύο χρόνων από την καθιέρωση των capital controls στην ελληνική οικονομία. Μία ντροπιαστική εξέλιξη για την οποία φέρει την απόλυτη ευθύνη η σημερινή κυβέρνηση.
Η παραμονή τους ωστόσο παρά το γεγονός ότι έχουν μεσολαβήσει σωρεία υποτιθέμενων μεταρρυθμίσεων και η λήψη σκληρών μέτρων με στόχο την περαιτέρω δημοσιονομική εξυγίανση και προσμονή, φανερώνει ότι στην ουσία για την πρόοδο της οικονομίας και την επιστροφή της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα και τις προοπτικές της χώρας, δεν έχει γίνει παρά... μία τρύπα στο νερό.

Και για ποια εμπιστοσύνη άλλωστε να συζητήσουμε σε ποιο τραπεζικό σύστημα; Τη στιγμή που το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και άλυτο δείχνει και καθημερινά η πραγματική εικόνα των μη δυνάμενων δανειοληπτών επιδεινώνεται μαζί με το πλήθος τους...
Παρ´ όλα αυτά υπάρχουν προτάσεις και από τις τράπεζες να υπάρξει κάποια σταδιακή ελάφρυνση καθώς διαπιστώνουν ότι οι επιπλοκές από τον περιορισμό ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις, τις πλήττουν καθοριστικά. Αλλά πού; Από τη στιγμή που η κυβέρνηση αξιοποιεί τα capital controls ως περιοριστικό μέτρο σε έναν ηλιθιώδη τακτικού τύπου αγώνα κατά της ελεύθερης οικονομίας και της επιχειρηματικότητας και ως όπλο -ως νομίζουν- κατά της φοροαποφυγής, αυτά θα παραμένουν καταστρέφοντας την οικονομία.

Σημειώστε παρακαλώ ότι οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων παραμένουν σε μία χώρα που ανήκει στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης! Αποτελεί το γεγονός αυτό ντροπή όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για το ίδιο το ευρώ!
Για τη ζημιά που έχει γίνει στη χώρα και την οικονομία δεν χρειάζεται να απαριθμήσουμε νούμερα.
Έχουν αναλυθεί κατ´ επανάληψη. Σε τι μπορούμε να ελπίζουμε; Ας ελπίσουμε μόνο ότι του χρόνου τέτοια εποχή δεν θα μιλούμε για την "επέτειο" των τριών χρόνων! Ντροπή! Τίποτε άλλο...
Του κ.Δ.Παπακωνσταντίνου

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Ηλικιωμένη πέταξε κέρματα σε κινητήρα αεροπλάνου!


 • Έτσι... για το γούρι..


Μια προληπτική γιαγιά ήταν η αιτία που καθυστέρησε για πολλές ώρες η αναχώρηση  πτήσης από τη...Σαγκάη αφού η γυναίκα έριξε μερικά κέρματα στον... κινητήρα του αεροσκάφους με το οποίο θα ταξίδευε, για να της φέρει τύχη.

Η 80χρονη επιβάτιδα συνελήφθη από την αστυνομία του διεθνούς αεροδρομίου της Σαγκάης. Λίγο νωρίτερα είχε εκκενωθεί το αεροσκάφος που επρόκειτο να αναχωρήσει με προορισμό την Καντόνα και οι 150 επιβάτες αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην αίθουσα αναχωρήσεων.

Όπως διαπιστώθηκε, πριν επιβιβαστεί και η ίδια, η 80χρονη έριξε εννέα κέρματα σε έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους της εταιρείας China Southern Airlines.

Το ένα από αυτά μπήκε μέσα στον κινητήρα. Ένας άλλος επιβάτης, που είδε τη σκηνή, ενημέρωσε τις αρχές. Η γυναίκα, που ονομάζεται Κιου, εξήγησε ότι πέταξε τα νομίσματα κάνοντας ταυτόχρονα μια ευχή: να ταξιδέψει με ασφάλεια.

Όσο η γιαγιά κατέθετε στην αστυνομία, οι συντηρητές και οι μηχανικοί της εταιρείας εξέτασαν τον κινητήρα για τυχόν βλάβες.

Η Κιου ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της, την κόρη της και τον γαμπρό της, σύμφωνα με την εφημερίδα Beijing Youth Daily.

Πολλοί χρήστες του κινεζικού ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης Weibo έσπευσαν να δώσουν συμβουλές στην 80χρονη: "Γιαγιά, δεν είναι συντριβάνι" για να κάνεις ευχές ρίχνοντας χρήματα, σχολίασε ένας από αυτούς...

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Kολομβία: Οριστικό τέλος σε μία σύρραξη μισού αιώνα

 • Οι αντάρτες παρέδωσαν τα όπλα..
 • Η σύρραξη -σχεδόν 50 ετών- στοίχησε τη ζωή σε 220.000 ανθρώπους και εκτόπισε εκατομμύρια άλλους.

Ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για την Κολομβία, καθώς οι αντάρτες των Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων της χώρας (FARC) ολοκλήρωσαν τη διαδικασία του αφοπλισμού τους, βάζοντας έτσι...τέλος σε μία σύρραξη –σχεδόν 50 ετών– που στοίχησε τη ζωή σε 220.000 ανθρώπους και εκτόπισε εκατομμύρια άλλους.
Οι αντάρτες παρέδωσαν (στα Ηνωμένα Έθνη) το εναπομείναν 40% του οπλισμού τους στη Μεσέτας, μια ορεινή περιοχή της νοτιοανατολικής Κολομβίας.
Οι περίπου 7.000 μαχητές της οργάνωσης λένε ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους ως ένα πολιτικό κίνημα.
Τα 7.132 όπλα που παραδόθηκαν θα αποθηκευτούν σε εμπορευματοκιβώτια μέχρι να λιώσουν και να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός μνημείου για την ειρήνη. Τα εκρηκτικά και τα μεγαλύτερα όπλα των FARC απομακρύνονται από κρησφύγετα σε όλη τη χώρα και ελάχιστα όπλα θα παραμείνουν στα χέρια των ανταρτών για λόγους ασφαλείας στα 26 στρατόπεδα όπου βρίσκονται, ώσπου να κλείσουν, την 1η Αυγούστου.
«Σήμερα δεν τερματίζεται η ύπαρξη των FARC, (όμως) τελειώνει ο ένοπλος αγώνας μας.
Αντίο όπλα, αντίο πόλεμε, καλωσήλθες ειρήνη», δήλωσε ο Ροδρίγο Λοντόνιο, ο επικεφαλής της οργάνωσης, πιο γνωστός με το ψευδώνυμο Τιμολέον Χιμένες ή Τιμοσένκο.
Η οργάνωση, που είχε φθάσει να διαθέτει 17.000 αντάρτες τη δεκαετία του 1990, εξαπέλυε επιθέσεις ακόμη και κοντά στην πρωτεύουσα Μπογοτά. Σύμφωνα με τις αρχές αντλούσε χρήματα από λαθρέμπορους ναρκωτικών, κάνοντας απαγωγές και εκβιάζοντας.
Αλλά οι FARC, η εξέλιξη μιας εξέγερσης ακτημόνων που απαιτούσαν αγροτική μεταρρύθμιση τη δεκαετία του 1960, υπέστησαν βαριά πλήγματα κατά την ολομέτωπη επίθεση που εξαπέλυσε η κυβέρνηση του τότε προέδρου Άλβαρο Ουρίμπε το 2002.
«Σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα, η μέρα που τα όπλα έγιναν λέξεις.
Μπορώ να πω από τα βάθη της καρδιάς μου ότι το να ζήσω αυτή τη μέρα, το να καταφέρω να δω αυτή τη μέρα, άξιζε να γίνω πρόεδρος της Κολομβίας», ανέφερε ο πρόεδρος Χουάν Μανουέλ Σάντος, ο οποίος έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης το 2016 για τις προσπάθειές του με στόχο να τερματιστεί η σύρραξη.
«Η ειρήνη που κατακτήσαμε είναι αληθινή και μη αναστρέψιμη», συμπλήρωσε.
Ωστόσο, παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις περί προστασίας, τα μέλη των ανησυχούν και έχουν λόγους.
Χιλιάδες πρώην αντάρτες δολοφονήθηκαν από παραστρατιωτικούς τη δεκαετία του 1980, όταν είχαν ενταχθεί σε ένα πολιτικό κόμμα στο πλαίσιο μιας προηγούμενης ειρηνευτικής προσπάθειας.
Ο Σάντος, που εξελέγη το 2010, άρχισε μυστικές συνομιλίες με ηγετικά στελέχη των FARC, που τελικά οδήγησαν στην έναρξη διαπραγματεύσεων στην Κούβα και τη σύναψη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στα τέλη της περασμένης χρονιάς.
Επιδιώκει μια παρόμοια συμφωνία με την οργάνωση Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN).

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Το γεωλογικό φαινόμενο των ρυπολόφων... • Η αιφνίδια μεν, μοιραία δε εμφάνιση οσμηρών ρυπολόφων στις ελληνικές πόλεις, πρωτίστως στην πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα, που είναι και οι πλέον ευάλωτες, δεν συνιστά παράδοξο γεωλογικό φαινόμενο.


Για πολιτικό φαινόμενο πρόκειται, και μάλιστα καθόλου παράδοξο, δεδομένου ότι με την εκδήλωσή του αναδεικνύονται έγκυρα ορισμένα από τα... βασικά γνωρίσματα της συμπεριφοράς τόσο των κυβερνήσεων και των δήμων, όσο και μεγάλου τμήματος της συνδικαλιστικής ηγεσίας και του κοινωνικού συνόλου.
Τέσσερις πλευρές, τέσσερις «παρατάξεις», που προτιμούν να αλληλοϋπονομεύονται και να αλληλοδιαβάλλονται, με την καθεμία εγκλωβισμένη στο στενότατο συμφέρον της, παρά να συνεργάζονται.

Οι οργανισμοί της καθαριότητας αποτελούν ανέκαθεν ένα εκλεκτό κομμάτι του κράτους-λαφύρου, του φημισμένου πελατειακού μας κράτους. Οι δικές του ανάγκες, οι δόλιες βλέψεις του μάλλον, είναι εκείνες που έχουν επιβάλει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου αντί των συμβάσεων μόνιμης εργασίας. Με τη στρατηγική αυτή ανανεώνεται κάθε τόσο η «υποχρέωση» του εργαζομένου απέναντι στους καλοπροαίρετους και ανιδιοτελείς ανθρώπους που μερίμνησαν για την «αποκατάστασή» του.
Ανανεώνεται η ομηρία του δηλαδή, η οποία υποτίθεται ότι εξισορροπείται κάθε φορά που οι όμηροι αποφασίζουν (πότε από δίκαιη αγανάκτηση και πότε επειδή πείθονται ότι στα πολιτικά παίγνια απαντάς με πολιτικά παίγνια, και στον εκβιασμό με εκβιασμό) να θέσουν σε καθεστώς προσωρινής ομηρείας τις πόλεις.

Η σημερινή κυβέρνηση δεν πρωτοτύπησε ούτε σε αυτόν τον τομέα (όπως άλλωστε και οι νυν άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με όποια σημαία κι αν αναδείχτηκαν).
Πορεύτηκε ακολουθώντας την πεπατημένη της απρονοησίας, της αναβλητικότητας, της «ισχυρής πολιτικής βούλησης» που αδιαφορεί –ρητορικά– για τους ελεγκτικούς θεσμούς, και των πρόχειρων λύσεων που μόνο λύσεις δεν είναι. Το πρέπον λοιπόν θα ήταν να την επαινέσουν οι προκάτοχοί της, αφού τιμά την παράδοση.
Δεν στέκει να παραδίδουν αφ’ υψηλού μαθήματα υπευθυνότητας, όταν τη λέξη (όχι την έννοια και τη συναφή πράξη) «υπευθυνότητα» την ανακαλύπτουν αποκλειστικά στην περίοδο της αντιπολιτευτικής ευφορίας.

Οσο για το κοινωνικό «εμείς» το διαλυμένο σε αναρίθμητα εγώ, δείξαμε και με την απεργία πόσο λίγο νοιαζόμαστε και πονάμε την πόλη του ο καθένας.
Σε πιάνει η κάμερα την ώρα που αφήνεις –τώρα!– τη ξεχαρβαλωμένη πολυθρόνα σου στα ριζά του σκουπιδόλοφου και σεπέντε δευτερόλεπτα στέκεσαι μπροστά της και κραυγάζεις με ιερή αγανάκτηση: «Αίσχος! Αίσχος!».
Πράγματι...Toυ κ.Π.Μπουκαλα

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Ψαλίδι έως 200 ευρώ στις συντάξεις των ένστολων

 • Βόμβα διπλών μειώσεων στις συντάξεις των αποστράτων και πιθανή κατάργηση των προσαυξήσεων που τους δίνουν τα διπλά έτη σε μάχιμες μονάδες καθώς και τα διπλά πτητικά και καταδυτικά εξάμηνα φέρνει ο νόμος Κατρούγκαλου.

Για τον...  επανυπολογισμό των συντάξεών τους δεν θα ληφθούν υπόψη οι μισθοί που είχαν όταν αποστρατεύτηκαν και πήραν την αρχική τους σύνταξη, αλλά οι μισθοί που καθορίστηκαν με το νόμο 4307/2014 και ήταν μικρότεροι από τις πραγματικές αποδοχές όταν αποστρατεύτηκαν.

Ενώ στα έτη υπηρεσίας τους είναι πολύ πιθανό να μην προσμετρηθούν ως διπλά τα χρόνια σε μάχιμες μονάδες, παρά μόνον τα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας τους για τα οποία και έχουν πληρωθεί εισφορές.

Το αποτέλεσμα από τις δύο παραπάνω ανατροπές είναι ότι οι περικοπές που θα έχουν οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα είναι πολύ μεγαλύτερες γιατί οι νέοι συντελεστές του νόμου Κατρούγκαλου θα υπολογιστούν:

1. Σε μικρότερους μισθούς.

2. Σε λιγότερα έτη υπηρεσίας.

Στα δύο αυτά ζητήματα δεν έχει υπάρξει μέχρι και σήμερα καμία διευκρίνιση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ενώ η εγκύκλιος για τον τρόπο επανυπολογισμού όλων των παλιών συντάξεων αναφέρει ότι θα ελεγχθεί το σύνολο των ετών πραγματικής ασφάλισης και στις περιπτώσεις που η αρχική σύνταξη βγήκε με περισσότερα έτη, τότε θα μπει «αστερίσκος».

Το μείζον θέμα για τους ενστόλους είναι ότι στον συντάξιμο χρόνο υπολογίζονται διπλά τα έτη που υπηρέτησαν σε «μάχιμες» μονάδες με ανώτατο όριο τα 5 έτη. Τα 4 χρόνια δηλαδή που είχε ένας αξιωματικός σε μονάδα εκστρατείας θα πιαστούν για 8 και τα 5 έτη για 10. Αν η συνολική του υπηρεσία είναι 30 χρόνια, για τον υπολογισμό της σύνταξης θα πιαστούν 35. Αντίστοιχα στους αξιωματικούς του Ναυτικού και της Αεροπορίας υπάρχουν τα διπλά καταδυτικά και πτητικά εξάμηνα. Μετά τα 18 έτη πραγματικής υπηρεσίας, τα εξάμηνα αυτά μετρούν ως διπλά, δηλαδή τα 3 εξάμηνα είναι 6, τα 5 είναι 10, τα 10 εξάμηνα είναι 20 κ.ο.κ.

Αυτοί οι χρόνοι υπολογίστηκαν μεν ως συντάξιμη υπηρεσία, χωρίς όμως να έχουν πληρωθεί εισφορές.

Με τον επανυπολογισμό των συντάξεων όμως η μάχιμη 5ετία και τα διπλά εξάμηνα είναι κυριολεκτικά στον αέρα.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας θεωρεί συντάξιμο χρόνο μόνον αυτόν για τον οποίο πληρώθηκαν εισφορές, ενώ το υπουργείο Οικονομικών και οι υπηρεσίες του ΓΛΚ δεν έχουν εκδώσει καμία σχετική οδηγία για το αν και πώς θα θεωρηθούν ως συντάξιμα τα «διπλά χρόνια» από την υπηρεσία των στρατιωτικών, κατά τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους.

Η μία ή η άλλη επιλογή έχει τεράστια σημασία, γιατί μπορεί στο παρελθόν τα διπλά έτη να οδηγούσαν πιο γρήγορα τους στρατιωτικούς στη σύνταξη, πλην όμως με το νέο καθεστώς η σύνταξη βγαίνει ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και τον μισθό. Για παράδειγμα, στα 35 έτη ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωσης για την ανταποδοτική σύνταξη που βγαίνει ανάλογα με τον μισθό είναι 33,81%, ενώ στα 30 έτη ο συντελεστής είναι 26,37%.

Στον αποκαλυπτικό πίνακα που έχει επεξεργαστεί και δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος παρουσιάζεται ο επανυπολογισμός στις παλιές -μέχρι 12/5/2016- συντάξεις των αποστράτων, με τις δύο εκδοχές:

1. Με τη σύνταξη έτσι όπως θα διαμορφωθεί αν στο χρόνο ασφάλισης συνυπολογιστούν και τα διπλά έτη.

2. Με το ποσό της σύνταξης έτσι όπως θα διαμορφωθεί αν υπολογιστούν μόνον τα πραγματικά έτη υπηρεσίας για τα οποία πληρώθηκαν και εισφορές, χωρίς τα διπλά έτη που δεν έχουν εισφορές.

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Διέταξαν την εκταφή του Σαλβαδόρ Νταλί..

 • Δικαστήριο της Μαδρίτης διέταξε την εκταφή του λειψάνου του Σαλβαδόρ Νταλί, 28 χρόνια μετά τον θάνατο του μεγάλου Ισπανού ζωγράφου, προκειμένου να γίνουν γενετικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί αν ήταν πράγματι ο βιολογικός πατέρας μιας γυναίκας από την Καταλονία.  

Η Πιλάρ Άμπελ, από τη Χιρόνα, είχε...ζητήσει να αναγνωριστεί ως βιολογική κόρη του καλλιτέχνη ο οποίος έχει ενταφιαστεί στο Φιγκέρας, την πόλη από την οποία καταγόταν.
Το δικαστήριο διέταξε την εκταφή του λειψάνου ώστε να ληφθούν δείγματα και να γίνουν οι εργαστηριακές εξετάσεις που θα αποδείξουν αν ήταν ή όχι ο Νταλί πατέρας της Πιλάρ. Οι δικαστές έκριναν ότι είναι αναγκαίο να ληφθεί δείγμα DNA από το λείψανο επειδή δεν υπάρχει άλλο διαθέσιμο βιολογικό υλικό του ζωγράφου για να γίνει η σύγκριση.
Ο διάσημος σουρεαλιστής ζωγράφος πέθανε σε ηλικία 84 ετών στις 24 Ιανουαρίου 1989 σε νοσοκομείο του Φιγκέρας, έχοντας βιώσει μια πολυτάραχη και έντονη ζωή. Βαθύπλουτος, αλλά σε κακή ψυχολογική κατάσταση, πέρασε τα τελευταία επτά χρόνια της ζωή του κλεισμένος στον πύργο του στο Πουμπόλ, περιστοιχισμένος από νοσηλεύτριες και γραμματείς.

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Πρόστιμο «μαμούθ» σε σουβλατζίδικο:Καλείται να πληρώσει 6 εκατ. ευρώ!


 • Αστρονομικό πρόστιμο ύψους 6.367.600 ευρώ, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων σε επιχείρηση εστίασης στα Χανιά, καθώς από τους ελέγχους διαπιστώθηκε μη έκδοση λιανικών αποδείξεων

Συγκεκριμένα... σε ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν είχε εκδώσει τουλάχιστον 15.919 αποδείξεις, με τους υπολογισμούς να καθορίζουν την «καθαρή αξία» στα 70.743,34 ευρώ και το ΦΠΑ στα 15.141,56 ευρώ, σύνολο δηλαδή, 85.884,90 ευρώ.

Η Αρχή αναφέρει ότι η επιχείρηση είχε υποπέσει άλλες δύο φορές σε παρόμοιες παραβάσεις, και καταλήγει σε ένα πρώτο διαπιστωτικό πρόστιμο πρόστιμο-μαμούθ των 6.367.600.

Επισημαίνεται πάντως πως αυτό δεν είναι το οριστικό πρόστιμο αφού ο φορολογούμενος μπορεί να καταθέσει παραστατικά ως δικαιολογητικά καθώς και να επιδείξει μια συμμόρφωση, ως προς τις υποδείξεις των ελεγκτικών μηχανισμών και τελικά το πρόστιμο να μειωθεί κατά πολύ...

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Εμβόλιο-τσιρότο δοκιμάστηκε με επιτυχία σε ανθρώπους

 • Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η πρώτη κλινική δοκιμή σε ανθρώπους ενός εναλλακτικού τρόπου εμβολιασμού, με τη χρήση ενός επιθέματος (τσιρότου) που διαθέτει μικροβελόνες.
 • Τη μελέτη διενήργησαν επιστήμονες στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Ιωάννα Σκούντζου.

Η νέα ανώδυνη μέθοδος μπορεί...μελλοντικά να καταστήσει περιττή τη χρήση της σύριγγας για τον εμβολιασμό, η οποία συχνά δημιουργεί αρνητικές ψυχολογικά ή και επώδυνες σωματικά αντιδράσεις - και όχι μόνο στα παιδιά. Έτσι, ελπίζεται ότι θα αυξηθεί ο αριθμός όσων εμβολιάζονται. Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Τζόρτζια (Georgia Tech) και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Έμορι της Ατλάντα, με επικεφαλής τους καθηγητές Ναντίν Ρούφαελ και Μαρκ Πράουσνιτς, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet». Η ανάπτυξη του νέου εμβολιαστικού «τσιρότου» έχει την ευλογία των δημόσιων Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (ΝΙΗ) των ΗΠΑ, από τα οποία και χρηματοδοτείται.

Στη μελέτη συμμετείχε η Ιωάννα Σκούντζου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας του Πανεπιστημίου Έμορι, η οποία αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πάτρας και μετά πήρε το διδακτορικό της στην Ανοσολογία το 1991 από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη κλινική δοκιμή σε 100 υγιή άτομα ηλικίας 18 έως 49 ετών του επιθέματος, το οποίο προσκολλάται στο δέρμα και απελευθερώνει το φάρμακο μέσω πολύ μικρών βελονών στην επιφάνειά του, έδειξε ότι μπορεί να προκαλέσει μια εξίσου ισχυρή ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος (δημιουργία αντισωμάτων) με το παραδοσιακό εμβόλιο στην περίπτωση της γρίπης.

Επιπλέον, η νέα μέθοδος είναι ασφαλής και χωρίς παρενέργειες, καθώς οι μικροβελόνες, αφού επιτελέσουν το έργο τους, αυτοδιαλύονται χωρίς πρόβλημα. Το μόνο που αναφέρθηκε, ήταν κάποιες κοκκινίλες και φαγούρα λόγω ερεθισμού του δέρματος σε λίγα άτομα, συμπτώματα που κράτησαν δύο έως τρεις μέρες.

Πάνω από το 70% των συμμετεχόντων στη δοκιμή δήλωσαν ότι προτιμούν το τσιρότο από τις παραδοσιακές σύριγγες. Πλεονέκτημα της νέας μεθόδου είναι ότι τα επιθέματα - που έχουν μέγεθος μικρού κέρματος - μπορούν να σταλούν ακόμη και ταχυδρομικά εκεί όπου υπάρχει ανάγκη και οι χρήστες να τα χρησιμοποιήσουν χωρίς καν την ανάγκη εξειδικευμένου ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού. Κάθε «τσιρότο» διαθέτει 100 στερεές, αλλά υδατοδιαλυτές μικροσκοπικές βελόνες, που έχουν τόσο μήκος όσο χρειάζεται για να τρυπήσουν το δέρμα. Το τσιρότο μένει κολλημένο στο δέρμα, όσο το εμβόλιο απελευθερώνεται μέσα στο σώμα. Στη συνέχεια, μετά από λίγα λεπτά, διαλύονται και οι μικροβελόνες, οπότε το τσιρότο μπορεί να πεταχτεί.

Το εμβόλιο παραμένει δραστικό επί τουλάχιστον ένα έτος μέσα στο τσιρότο χωρίς να πρέπει να παραμένει στο ψυγείο. Το κόστος παραγωγής του νέου τσιρότου εμβολιασμού αναμένεται να είναι ανταγωνιστικό σε σχέση με τα σημερινά εμβόλια. Σημαντική ωστόσο θα είναι η μείωση στο κόστος του εμβολιασμού, αφού θα μπορούν να τον κάνουν μόνοι τους οι εμβολιαζόμενοι.

Το γεγονός ότι το τσιρότο πακετάρεται εύκολα για μαζική αποστολή και δεν χρειάζεται ψυγείο αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα από άποψη χρόνου και χρήματος. Θα ακολουθήσουν κλινικές δοκιμές σε περισσότερους ανθρώπους, ενώ οι ερευνητές ήδη εργάζονται για την ανάπτυξη και άλλων εμβολίων σε μορφή τσιρότου (πολιομυελίτιδας, ιλαράς, ερυθράς κ.α.), πέρα από τη γρίπη.

Παράλληλα, έχει ιδρυθεί η εταιρεία Micron Biomedical, που κατέχει τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντα) του εμβολιαστικού επιθέματος και η οποία θα προχωρήσει στην εμπορική αξιοποίησή του.

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Υποχρεωτικό το μάθημα Θρησκευτικών

 • Υποχρεωτικά παραμένουν τα Θρησκευτικά στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, με τη βούλα της Εκκλησίας.

Αυτό ανακοινώθηκε... χθες στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, παρότι η πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) δεν θέτει το μάθημα μεταξύ των υποχρεωτικών. Μάλιστα, στην Ιεραρχία έγινε λόγος για ρητή διαβεβαίωση του υπουργού Κώστα Γαβρόγλου υπέρ της υποχρεωτικότητας του μαθήματος. Βεβαίως, στο θέμα των νέων προγραμμάτων σπουδών για τα οποία εξαιτίας της κόντρας του με την Εκκλησία φέρεται να απομακρύνθηκε από τον υπουργικό θώκο, ο πρώην υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης δήλωσε στην «Κ» ότι «τα νέα προγράμματα σπουδών θα εφαρμοστούν με επουσιώδεις αλλαγές».

Ειδικότερα, κατά τη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση της Ιεραρχίας, ο μητροπολίτης Υδρας, Σπετσών και Αιγίνης Εφραίμ, που μετείχε στην επιτροπή διαλόγου για τα Θρησκευτικά, επανέλαβε τις «κόκκινες γραμμές» της Εκκλησίας περί «υποχρεωτικότητος του μαθήματος, διατηρήσεως των ωρών διδασκαλίας, διασφαλίσεως του Ορθοδόξου προσανατολισμού και της ονομασίας “Θρησκευτικά”». Η σημασία της συγκεκριμένης αναφοράς αναδεικνύεται εμφατικά, εάν υπενθυμίσουμε ότι στις 17 Ιανουαρίου το ΙΕΠ ανακοίνωσε ότι στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου μεταξύ των μαθημάτων επιλογής θα είναι τα Ζητήματα Ηθικής και Θρησκειών. Σύμφωνα με την ίδια πρόταση, στη Γ΄ Λυκείου υποχρεωτικά θα είναι η Γλώσσα, η Γυμναστική και ένα δίωρο μάθημα δραστηριοτήτων. Τότε υπήρξαν έντονες αντιδράσεις της Εκκλησίας και χθες ο κ. Εφραίμ τόνισε προς τους Ιεράρχες: «Υπήρξαν ρητές διαβεβαιώσεις του κ. Υπουργού και του προέδρου του ΙΕΠ, σε όλες τις συναντήσεις, ότι δεν υφίσταται κανένα ζήτημα ως προς την υποχρεωτικότητα, τις ώρες διδασκαλίας και την ονομασία του μαθήματος, ενώ θα παραμείνει στον κορμό των μαθημάτων Β΄ και Γ΄ Λυκείου, χωρίς να γίνει επιλεγόμενο».

Μάλιστα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος στην ομιλία του έκανε λόγο για συναπόφαση με την πολιτεία και διάλογο από μηδενική βάση και πρόσθεσε ότι υπό τον έλεγχο της Εκκλησίας θα περάσει, μετά τα προγράμματα σπουδών, και ο Φάκελος του Μαθητή, όπως ονομάζεται το υλικό που θα δοθεί στους μαθητές για την επόμενη σχολική χρονιά, μέχρι να συγγραφούν και να διανεμηθούν καινούργια βιβλία το 2018. «Το υλικό πριν τυπωθεί θα τεθεί στη διάθεση της Εκκλησίας για την απαιτουμένη δογματική παρακολούθηση» δήλωσε ο κ. Ιερώνυμος, προσθέτοντας ότι «εδώ οφείλω να καταθέσω μια δήλωση του υπουργού Κωνσταντίνου Γαβρόγλου προς εμέ προσωπικώς: Αν κάτι προκύψει προβληματικό, είμαστε έτοιμοι οι δύο πλευρές να το αντιμετωπίσουμε».

Τις εξελίξεις στηλίτευσε το Ποτάμι. «Ηταν να μην πάρει φόρα ο κ. Τσίπρας, υπογράφει παντού μνημόνια! Νέο μνημόνιο συνεργασίας με την Εκκλησία αυτή τη φορά, καθώς σύμφωνα με δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, η Εκκλησία θα συναποφασίζει με την πολιτεία για τη διδασκαλία, το περιεχόμενο και τα βιβλία των Θρησκευτικών» ανέφερε, προσθέτοντας: «Τελικά μετά και την “άδολη” συνηγορία του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του κ. Καμμένου σε ό,τι κάνει φανερά ή κρυφά, μάλλον πρέπει να αλλάξει η μαρκίζα στην κυβέρνηση από ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε ΑΝΕΛ-ΣΥΡΙΖΑ».

Αντιδράσεις

Από την πλευρά του, πάντως, ο κ. Φίλης ανέφερε ότι «ισχύουν απολύτως όσα έχω δηλώσει με κατακλείδα την εκτίμηση “Ο Φίλης έφυγε, οι αλλαγές στα Θρησκευτικά έμειναν”. Οι προσπάθειες της ηγεσίας της Εκκλησίας να δημιουργήσει παραπλανητικές εντυπώσεις για εσωτερική κατανάλωση, έχουν εξ αντικειμένου διαψευστεί. Ούτε την ίδια την Εκκλησία ούτε την ενότητα του λαού βοηθάει ο αναμηρυκασμός του θέματος, για λόγους αυτοδικαίωσης ή για να εξημερώσει την ισχυρή στους κόλπους της Ιεραρχίας “Ακροδεξιά του Κυρίου”. Οσα ισχυρίζεται ο κ. Ιερώνυμος και τινές περί αυτόν περί “συναπόφασης” και “διαλόγου από μηδενική βάση”, ανήκουν στη σφαίρα των ευσεβών τους πόθων. Τα επικαλούνται για να αποκρύψουν τη στρατηγική υποχώρηση στην οποία εξαναγκάζονται λόγω της αποδοχής του νέου μαθήματος από μαθητές και τη συντριπτική πλειοψηφία των θεολόγων». Βεβαίως, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις στην Ιεραρχία με εντονότερη του μητροπολίτη Καλαβρύτων Αμβρόσιου, που απείχε από τη συνεδρίαση κάνοντας λόγο για προδοσία.

πηγή Καθημερινή

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Κοστέλο: Η Ελλάδα επέστρεψε στο σημείο που ήταν το 2014..

 • 3 χαμένα χρόνια λόγω ...ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο τελικό έτος του προγράμματος επεσήμανε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν στους θεσμούς, Ντεκλάν Κοστέλο από το βήμα του ...συνεδρίου του Economist, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα επέστρεψε στο σημείο που βρισκόταν το 2014 αφήνοντας ουσιαστικά να εννοηθεί πως μετά τα 2,5 -χαμένα- χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφουμε στο σημείο που είχε φτάσει η χώρα επί κυβερνήσεως Σαμαρά ήδη από τα τέλη του 2014..

Ο κ. Κοστέλο που βρίσκεται στην Αθήνα, όπως και οι εκπρόσωποι της ΕΚΤ και του ESM, προκειμένου να συμμετάσχουν στο συνέδριο του Economistμ με τίτλο «Η Ευρώπη ξεμπερδεύεται, η Ελλάδα σταθεροποιείται», που πραγματοποείται σήμερα και αύριο σε παραλιακό ξενοδοχείο της Αττικής, έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στην Ελλάδα. Χαρακτήρισε σημαντική για τη βιωσιμότητα του χρέους την εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης και πρόσθεσε είναι πολύ σημαντικό αυτή η ευκαιρία να μην χαθεί ξανά.

Κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει την ιδιοκτησία των μέτρων και όπως είπε «δεν πρέπει να βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι με επιπλέον αξιώσεις της κυβέρνησης» και υποστήριξε ότι η Αθήνα θα πρέπει «απλώς να εφαρμοστεί ό,τι έχει συμφωνηθεί».

«Η Ευρώπη είναι εδώ για να βοηθήσει, καθώς έχει εκταμιεύσει 35 δισ. την περίοδο μετά το 2014 και απομένουν ακόμη 20 δισ. προς εκταμίευση» κατέληξε.​

Στις πρώτες συνεδρίες του Economist συμμετέχουν εκτός από τον Ντέκλαν Κοστέλο, ο Φραντσέσκο Νρούντι από την ΕΚΤ, ο Νικόλα Τζιαμαριόλι (ESM) μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Oικονομικών κ. Γιώργο Χουλιαράκη. Αναμένεται να ανοίξουν τα χαρτιά τους για τη νέα λίστα υποχρεώσεων της χώρας, μέχρι και την εκκίνηση της τρίτης αξιολόγησης, η οποία τοποθετείται χρονικά τον Οκτώβριο.

Εν τω μεταξύ, εξ αποστάσεως -μέσω τηλεδιάσκεψης δηλαλή- θα συμμετάσχει και η επικεφαλής της ομάδα του ΔΝΤ, Ντέλια Βελκουλέσκου, σε ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα που αφορά την εξέλιξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος έναν χρόνο μετά το περσινό συνέδριο του Economist τον Ιούνιο του 2016 και μετά το τέλος της πρώτης αξιολόγησης.

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Αναστέλλονται οι εργασίες επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών

 • Λόγω του επικείμενου καύσωνα αναστέλλονται οι εργασίες συντήρησης του ασφαλτοτάπητα επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα, Τετάρτη 28 Ιουνίου, έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.

Οι εργασίες θα... πραγματοποιηθούν όταν το επιτρέψουν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων εν όψει καύσωνα


 • Οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων εν όψει των υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσίας, δίνει το υπουργείο Εργασίας.


Σύμφωνα με τα όσα απορρέουν από τη... σχετική νομοθεσία και τις εγκυκλίους που εκδίδει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ):

Τη θερινή περίοδο, πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, με ιδιαίτερη μέριμνα για όσους ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Στις υποχρεώσεις των εργοδοτών, μεταξύ των άλλων, συμπεριλαμβάνονται:


α) Η λήψη των κατάλληλων κατά περίπτωση τεχνικών μέτρων (κλιματισμός, τοπική απαγωγή του θερμού αέρα και των ρύπων, εγκατάσταση αεροκουρτίνας ψυχρού αέρα στα μεγάλα ανοίγματα, τα οποία, λόγω αναγκών της παραγωγικής διαδικασίας, παραμένουν ανοιχτά),

β) η λήψη οργανωτικών μέτρων (η οργάνωση του χρόνου εργασίας με διαλλείματα κατάλληλης διάρκειας για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης, ο προγραμματισμός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών, η παροχή πόσιμου δροσερού νερού),

γ) η οργάνωση της κατάλληλης υποδομής για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την παροχή πρώτων βοηθειών,

δ) η χορήγηση στους εργαζόμενους κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας.
«Τις ημέρες αυτές», όπως σημειώνει το υπουργείο Εργασίας σε σχετική ανακοίνωση, «το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας προχωρά σε εντατικούς ελέγχους για την εφαρμογή μέτρων που στοχεύουν στη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, με προτεραιότητα σε εργασίες και χώρους, όπου, λόγω της φύσης των παραγωγικών διαδικασιών, υπάρχει επιπλέον θερμική επιβάρυνση.

Οι επιθεωρητές θα ενημερώνουν τους εργοδότες για τις επιπτώσεις που εγκυμονούν οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες καύσωνα στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

«Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις» τονίζει το υπουργείο Εργασίας.

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Σήμερα η εκτόξευση του τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου HELLAS SAT 3

 • Ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος, με το όνομα HELLAS SAT 3 και τις σημαίες της Ελλάδος και της Κύπρου, αναμένεται να εκτοξευτεί απόψε ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα.

Η εκτόξευση θα γίνει από το.. διαστημικό κέντρο Arianespace στο Κουρού της γαλλικής Γουιάνας. Στο διαστημικό κέντρο βρίσκεται ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς, ο οποίος, χθες βράδυ, παρακολούθησε την πολύπλοκη και ιδιαίτερης σημασίας «roll out» του πυραύλου ARIANE 5 ECA, που μετέφερε τον δορυφόρο από τις εγκαταστάσεις της κατασκευάστριας Thales Alenia Space, στο ανατολικό άκρο της Γαλλικής Ριβιέρας στη Νίκαια.

Τη χαρά του για την σημερινή μέρα εξέφρασε ο Έλληνας υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς. Σε δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξήρε τη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου και τη συμβολή του διευθύνοντος συμβούλου της HELLAS SAT Χριστόδουλου Πρωτοπαπά, ο οποίος είναι Κύπριος.

Από σήμερα «η Ελλάδα γυρίζει πλέον σελίδα συνολικά, σε ό,τι αφορά στην πολιτική της για την αξιοποίηση του διαστήματος και των διαστημικών εφαρμογών» τόνισε ο κ. Παππάς. Με τη συγκρότηση της Εθνικής Διαστημικής Υπηρεσίας, είπε, θα είμαστε σε θέση να έχουμε έναν στρατηγικό σχεδιασμό για το διάστημα, «να προσελκύσουμε ξανά τα λαμπρά ελληνικά μυαλά, τα οποία εργάζονται, δουλεύουν, ερευνούν και παράγουν στο εξωτερικό και να αποδώσουμε στη χώρα μας αυτό που δικαιούται και αυτό που της αξίζει».

Επισήμανε ότι με τον νέο δορυφόρο θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν στο μέγιστο όλες οι νέες δυνατότητες, που ανοίγονται και που αφορούν πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων, όπως σημείωσε, την εξυπηρέτηση αμυντικών πτυχών της χώρας, την πρόληψη καιρικών φαινομένων, την πρόληψη πλημμυρών, τον έλεγχο συνόρων και ακόμα, την παρακολούθηση πυρκαγιών, γιατί ο Hellas Sat 3 έχει τη δυνατότητα να ενώσει κάμερες για την παρακολούθησή τους.

Με τον νέο δορυφόρο, επισήμανε ο κ. Παππάς, ενισχύεται η τροχιακή θέση της Ελλάδας, γιατί θα υπάρξουν περισσότερες κεραίες στον κόσμο, που θα στραφούν στη θέση 39 μοίρες και επομένως θα μπορούν να προσφέρονται περισσότερες υπηρεσίες από αυτήν την τροχιακή θέση.

«Η Ελλάδα επανατοποθετείται στον παγκόσμιο χάρτη των διαστημικών εφαρμογών και καλλιεργεί παράλληλα μια διεθνή αναγνώριση» τόνισε ο κ. Παππάς, για να προσθέσει ότι οι εφαρμογές ενός τέτοιου δορυφόρου μπορούν να βελτιώσουν ραγδαία την παραγωγικότητα και να δοθεί μια ραγδαία αναγέννηση της πρωτογενούς παραγωγής στη Ελλάδα.

Ο HELLAS SAT 3 τοποθετήθηκε σε ειδικά κοντέινερ, μαζί με τον απαραίτητο πρόσθετο εξοπλισμό για τη μεταφορά του, όπως είναι τα συστήματα κλιματισμού, διατήρησης επιπέδων υγρασίας και αποκλεισμού εισδοχής σωματιδίων σκόνης κ.τ.λ. Φορτώθηκε στο μεγαλύτερο φορτηγό αεροσκάφος στον κόσμο, ένα Antonov, και από την Νίκαια μεταφέρθηκε στο διαστημικό κέντρο Κουρού στη Γαλλική Γουιάνα. Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLAS SAT, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς δήλωσε, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η μεταφορά έγινε με καθυστέρηση περίπου τριών ωρών, λόγω ξαφνικής καταιγίδας, κάτι σύνηθες, όπως είπε, για την περιοχή της γαλλικής Γουιάνας την περίοδο αυτή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLAS SAT, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, χαρακτήρισε «σημαντικό επίτευγμα» την κατασκευή και εκτόξευση του νέου δορυφόρου, ο οποίος είναι «ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος, πολύπλοκος τεχνικά, που κατασκευάστηκε εντός του προβλεπόμενου χρόνου» όπως είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Θα προσφέρει και μια νέα σημαντική υπηρεσία στους ταξιδιώτες, αφού θα είναι ο μοναδικός δορυφόρος που θα δίνει ίντερνετ στα αεροπλάνα στην Ευρώπη, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Πρωτοπαπάς:

-Ο δορυφόρος έχει δημιουργηθεί από κοινού με τον οργανισμό Immarsat (δορυφορική τηλεφωνία) που έχει έδρα το Λονδίνο, ο έλεγχος όμως θα γίνεται από το κέντρο της Hellas Sat στο Κορωπί και στην Κακορατζιά μεταξύ Λάρνακας -Λεμεσού.

-Ο δορυφόρος θα είναι συμπληρωματικός και του επίγειου δικτύου Immarsat.

-Ο Hellas Sat 3 κατασκευάστηκε στη Γαλλία, με την πλατφόρμα TAS 4000 C4, μετά από 35 μήνες δουλειάς. 'Εχει βάρος εκτόξευσης 5,8 τόνους και ηλεκτρική ισχύ 16 KW, ενώ προγραμματίζεται να σταθεροποιηθεί στην τροχιακή θέση 39 μοίρες ανατολικά, όπου τα δικαιώματα σε συχνότητες ανήκουν σε Ελλάδα και Κύπρο.

- Εκτός από την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους επιβάτες των αεροσκαφών, που υπερίπτανται της επικράτειας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επεκταθούν οι εργασίες της Hellas Sat με τους 47 αναμεταδότες Ku.

Επίσης, ο Hellas Sat 3 διαθέτει έναν αναμεταδότη στη ζώνη Ka και το σύστημα επικοινωνίας με επίγειους σταθμούς κινητής τηλεφωνίας και αεροπλάνων μέσω του συγκεκριμένου δορυφόρου στη ζώνη συχνοτήτων S/Ka.

Έχει μήκος 7,5 μέτρα και βάρος μερικά κιλά λιγότερο από έξι τόνους. Είναι τοποθετημένος σε ειδικό κουβούκλιο και στην κορυφή ενός από τους ισχυρότερους πυραύλους εκτόξευσης, του ευρωπαϊκού πύραυλου Arianne 5.

Συνολικά, η κατασκευή και εκτόξευση του Hellas Sat 3, αλλά και του Hellas Sat 4 που κατασκευάζεται στο Ντένβερ των ΗΠΑ, απαιτεί επένδυση πολύ μεγαλύτερη των 300 εκατ. ευρώ που εξασφαλίστηκαν μέσω της εμπιστοσύνης που έδειξε στη θυγατρική της εταιρεία ο οργανισμός Arabsat, δήλωσε ο κ. Πρωτοπαπάς.

Σε ερώτηση, ποια είναι τα πιο βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του Hellas Sat 3 με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κ. Πρωτοπαπάς απάντησε ότι είναι κατασκευασμένος, ώστε να αντέχει χωρίς καμία επιρροή τις θερμοκρασίες που επικρατούν στην τροχιά των 36.000 χιλιομέτρων. Δηλαδή, εξήγησε, η πλευρά του δορυφόρου που βλέπει προς τον ήλιο, περιλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών πλαισίων, αντέχει σε θερμοκρασίες της τάξης των 175 βαθμών Κελσίου, που αναπτύσσονται σε αυτή την πλευρά του δορυφόρου.

Στην αντίθετη πλευρά του δορυφόρου, περιλαμβανομένων των αναμεταδοτών και κεραιών, που είναι στην πλευρά της γης, οι θερμοκρασίες είναι της τάξης των -75 βαθμών Κελσίου. Το γεγονός αυτό από μόνο του, επεσήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Πρωτοπαπάς, «δίνει την εικόνα της πολύ υψηλής τεχνολογίας και των υλικών που χρησιμοποιούνται». Ακόμα ένα ενδιαφέρον στοιχείο, συνέχισε, είναι το γεγονός ότι μέσα σε μερικά κυβικά μέτρα που αποτελούν το εσωτερικό του δορυφόρου, πέραν των υπερισχυρών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων, υπάρχουν καλώδια συνολικού μήκους 24 χιλιομέτρων και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συνδέσεις που ξεπερνούν σε αριθμό τις 14.000.

Επίσης, επισήμανε το γεγονός ότι σε όλα τα στάδια, από τον πολύπλοκο σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση και τους ελέγχους του δορυφόρου, συμμετέχει μια ομάδα Κύπριων ειδικών της Hellas Sat από τη βάση του οργανισμού στην Κύπρο , υπό τον Χάρη Ιορδάνου, και μια ομάδα ειδικών της Hellas Sat από την Ελλάδα με επικεφαλής τον Θωμά Καλαμάρη, από τη βάση του οργανισμού στο Κορωπί Αττικής. Ο κ. Πρωτοπαπάς ευχαρίστησε το Δ.Σ. του Οργανισμού ARABSAT καθώς και τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου για τη έμπρακτη στήριξή τους στο δορυφορικό πρόγραμμα HELLAS SAT.

Επίσης, συνεχάρη την κατασκευάστρια εταιρεία, το διευθυντή προγράμματος και τους μηχανικούς της HELLAS SAT που ολοκλήρωσαν την κατασκευή «ενός τόσο πολύπλοκου τεχνικά δορυφόρου εντός του προβλεπόμενου χρόνου».

Επίσης, ευχαρίστησε τον οργανισμό Inmarsat για τη μέχρι σήμερα συνεργασία στην από κοινού κατασκευή και εκτόξευση του δορυφόρου, καθώς επίσης, ανέφερε, και για την εμπιστοσύνη που περιέβαλε την τεχνική ομάδα της HELLAS SAT που θα λειτουργεί το δορυφόρο μετά την εκτόξευση.

Ο Inmarsat (International Maritime Satellite Organization) είναι διεθνής τηλεπικοινωνιακός οργανισμός, με έδρα το Λονδίνο, ο οποίος προσφέρει παγκόσμιες δορυφορικές επικοινωνίες με έμφαση στον τομέα της ναυτιλίας. Ο οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1979, αποτελείται από 86 κράτη-μέλη.

Ο υπουργός Μεταφορών της Κύπρου, Μάριος Δημητριάδης, εξέφρασε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την μεγάλη του ικανοποίηση για την εκτόξευση του νέου τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου Hellas Sat 3. Ο κ. Δημητριάδης είπε ότι η περιοχή Κακορατζιάς θα αποκτήσει ειδικό καθεστώς, όπου θα διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε δορυφορικές υποδομές και κέντρα αποθήκευσης και επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων. Το ενδιαφέρον για επενδύσεις σε τέτοιες αναπτύξεις, ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη περιοχή όπου βρίσκεται το Κέντρο Ελέγχου Δορυφόρων της Hellas Sat και ο Δορυφορικός Σταθμός «Μακάριος Γ» της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου είναι πολύ μεγάλο, σημείωσε.

Επίσης, δήλωσε ότι ετοιμάζει πρόταση, σε συνεννόηση και με τον συνάδελφο του, υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη, για καθορισμό ειδικών συνθηκών και διευκολύνσεων για τέτοιες αναπτύξεις στην περιοχή της Κακορατζιάς.

«Το ενδιαφέρον είναι έντονο για τέτοιες επενδύσεις, ιδιαίτερα από χώρες της Μ. Ανατολής και του Αραβικού Κόλπου όπως και της Ασίας» τόνισε ο Κύπριος υπουργός.

Ο κ. Δημητριάδης, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, είπε ότι εντός των δύο προσεχών μηνών θα επισκεφθεί την Κύπρο ο Έλληνας υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς, για να συζητήσουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η εταιρεία Hellas Sat ιδρύθηκε το 2001 και το 2003 είχε εκτοξεύσει το δορυφόρο Hellas Sat 2, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε υπηρεσία.

«Ο δορυφόρος Hellas Sat 2 θα παροπλιστεί του χρόνου τον Οκτώβριο, οπότε λήγουν και τα καύσιμά του και γι' αυτόν τον λόγο εκτοξεύουμε αυτή τη χρονιά το Hellas Sat 3 και του χρόνου θα εκτοξευτεί και ο Hellas Sat 4» ενημέρωσε ο Κύπρος υπουργός.

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Έμποροι και ξενοδόχοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τα σκουπίδια

 • Τα προβλήματα που δημιουργούνται στον τουρισμό, το εμπόριο και τη δημόσια υγεία επισημαίνουν Βασίλης Κορκίδης και Γιάννης Ρέτσος.


Έκκληση απηύθυνε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου... Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, σε όλους τους εμπλεκόμενους, να δοθεί «άμεσες λύσεις» στο πρόβλημα των σκουπιδιών. Υπογράμμισε τις επιπτώσεις που υπάρχουν στην υγεία, τον τουρισμό και το εμπόριο από την ανεξέλεγκτη συσσώρευση σκουπιδιών στα κέντρα των πόλεων και επισήμανε πως «δεν χρειάζεται για κάθε χρόνιο πρόβλημα να περιμένουμε κάποιο προαπαιτούμενο της τρόικας για να μας το λύσουν. Ας αποδείξουμε αυτή τη φορά, ότι μπορούμε και μόνοι μας».

Αναλυτικότερα, η δήλωση του κυρίου Κορκίδη: «Συζητήσεις, συναντήσεις, διαπιστώσεις, δεσμεύσεις, υποσχέσεις, κατηγορίες και ευθύνες, χωρίς όμως λύση στο πρόβλημα της αποκομιδής των σκουπιδιών. Αυτή την ώρα απαιτούνται άμεσες λύσεις και όλα τα άλλα έπονται. Απευθύνω έκκληση σε όλους τους εμπλεκόμενους, να βρουν λύση στο πνεύμα της υγιεινής και ασφάλειας, πριν ο κοινωνικός αυτοματισμός σκεπάσει το σοβαρό πρόβλημα των απορριμμάτων. Δεν χρειάζεται για κάθε χρόνιο πρόβλημα να περιμένουμε κάποιο προαπαιτούμενο της τρόικας για να μας το λύσουν. Ας αποδείξουμε αυτή τη φορά, ότι μπορούμε και μόνοι μας...».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιάννη Ρέτσου. «Η συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων στον χώρο της καθαριότητας είναι μια ιδιαίτερα κακή είδηση. Τόσο για τη δημόσια υγεία κατοίκων και επισκεπτών πολλών περιοχών της χώρας, όσο και για τον τουρισμό και την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό» τονίζει, χαρακτηριστικά, ο κύριος Ρέτσος.

Και προσθέτει: «Μοιάζει, σα να μην έχουμε καταλάβει τους κινδύνους που γεννιούνται από την παράταση αυτής της απεργίας. Έστω και τώρα, όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν την κρισιμότητα της κατάστασης. Κάθε ώρα που περνάει χωρίς λύση, αυξάνει τις αρνητικές επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της κοινωνίας και της οικονομίας».

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Νέα παρέμβαση εισαγγελέα για τα σκουπίδια στη Θεσσαλονίκη

 • Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα

Ποινικές ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα σκουπίδια στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, αναζητεί ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Λάμπρος Τσόγκας με ...προκαταρκτική εξέταση που παρήγγειλε.

Στην έγγραφη παραγγελία του προς την εισαγγελέα ποινικής δίωξης Εμμανουέλα Κετσιατζή, ο κ. Τσόγκας ζητεί να διενεργηθεί επείγουσα προκαταρκτική έρευνα από τη Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης «για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών από τους υπαίτιους δημιουργίας κινδύνων για τη δημόσια υγεία από τη μη περισυλλογή των απορριμμάτων».

«Πρέπει επιπλέον να διερευνηθεί εάν υπήρξαν τρόποι συλλογής των απορριμμάτων που μπορούσαν να ακολουθηθούν και αν ναι εάν εφαρμόστηκαν» γράφει ο κ. Τσόγκας, αναφερόμενος στους δημάρχους και τα δημαρχιακά όργανα.

Όπως έγινε γνωστό, τα υπό διερεύνηση αδικήματα είναι αυτά της παράβασης καθήκοντος, της παράλειψης λύτρωσης από κίνδυνο ζωής, της έκθεσης, της μη προστασίας του περιβάλλοντος, όπως επίσης οι πράξεις της διατάραξης οικιακής ειρήνης και της παράνομης βίας (από παρεμπόδιση λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας λόγω παράνομης παραμονής ατόμων σε χώρο της ή με τη βία παρεμπόδιση άσκησης δικαιώματος προς λειτουργία των απορριμματοφόρων).

Στο πλαίσιο της έρευνας ζητείται να ληφθούν καταθέσεις από τους γενικούς γραμματείς των δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Ωραιοκάστρου, όπως επίσης να επισυναφθούν στη δικογραφία φωτογραφίες από τα απορρίμματα με τους υπερχειλισμένους κάδους, προσδιορίζοντας τον τόπο και χρόνο λήψης τους.

Σε περίπτωση που από την έρευνα προκύψουν ενδείξεις ενοχής και προσδιοριστούν οι ύποπτοι, ο εισαγγελέας ζητεί να ληφθούν απ' αυτούς ανωμοτί καταθέσεις (ως ύποπτων τέλεσης αξιόποινων πράξεων).

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Οι γερμανοί βουλευτές ψηφίζουν την καταβολή της δόσης στην Ελλάδα

 • Σήμερα αναμένεται η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμού του γερμανικού κοινοβουλίου για την έγκριση της επόμενης δόσης ύψους 8,5 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα.


Σύμφωνα με την Handelsblatt, ο Β.Σόιμπλε ζήτησε, με επιστολή του προς τους βουλευτές των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού CDU-CSU και των Σοσιαλδημοκρατών να...στηρίξουν την καταβολή της επόμενης δόσης.

Όπως αναφέρει η οικονομική εφημερίδα, στην επιστολή αναφέρει τα εξής: «κατόπιν πολύ εντατικών διαπραγματεύσεων συνομολογήθηκε ένα καλό και ρεαλιστικά υλοποιήσιμο πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει και το ΔΝΤ».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η εφημερίδα, η κριτική που ασκείται από κάποιους βoυλευτές εστιάζει στο ότι «το ΔΝΤ προς το παρόν δεν συμμετέχει χρηματοδοτικά στο πρόγραμμα -σε αντίθεση με τα άλλοτε λεγόμενα του Σόιμπλε».

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών εκτιμά ότι «το ΔΝΤ απομένει ακόμη να πάρει την επίσημη απόφασή του σχετικά με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσα στον Ιούλιο».

Σύμφωνα με την η Handelsblatt, ο γερμανός υπουργός κοινοποίησε στους βουλευτές τη θέση του ότι «η βιωσιμότητα του χρέους θα πρέπει τώρα να βελτιωθεί μέσα από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τη βοήθεια για περισσότερη οικονομική ανάπτυξη».
ΠΡΟΒΕ

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Κάνει πίσω ο Μπουτάρης;

 •  «Πάγωσε» τη σύμβαση με τον ιδιώτη για τα απορρίμματα.

Mε απόφαση του δημάρχου «παγώνει»...προσώρας η σχετική διαδικασία.

Στις 13:00 επρόκειτο να ξεκινήσει έκτακτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του δήμου Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή των εργαζομένων προκειμένου να βρεθεί κοινό σημείο επαφής και συμβιβαστική λύση μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης του δήμου.

Οι εργαζόμενοι κατέθεσαν κάποιες προτάσεις, ωστόσο αυτές δεν έγιναν γνωστές.

Σε ερώτηση για το αν θα αποσύρει την απόφασή του να απευθυνθεί σε ιδιώτη, σε περίπτωση που βγει πλήρης ο στόλος των απορριμματοφόρων και όλοι οι εργαζόμενοι στους δρόμους, ο Γιάννης Μπουτάρης είπε: «Δεν με νοιάζει πόσοι εργαζόμενοι και πόσα απορριμματοφόρα θα βγουν. Εμένα με νοιάζει να καθαρίσει η πόλη».

Όπως φαίνεται, δήμος Θεσσαλονίκης και εργαζόμενοι βρίσκουν σημείο επαφής. Οριστικό αποτέλεσμα για το τι θα συμβεί με την αποκομιδή των σκουπιδιών από τους δρόμους της πόλης αναμένεται να δοθεί μετά τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής.

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Στην Αθήνα η τρόικα με τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης

 • Με τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης υπό μάλης θα βρεθούν σήμερα στην Αθήνα οι τρεις από τους τέσσερεις εκπροσώπους των θεσμών με την ευκαιρία του συνεδρίου του Economist που γίνεται σε παραλιακό ξενοδοχείο της Αττικής.

Οι...κ. Ντέκλαν Κοστέλο (ΕΕ), Φραντσέσκο Ντρούντι ( ΕΚΤ) και Νικόλα Τζιαμαριόλι ( ESM ) θα συμμετέχουν μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, κ. Γιώργο Χουλιαράκη στη συνεδρία με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ο οικονομικός μαραθώνιος της Ελλάδας συνεχίζεται».

Οι τρεις από τους τέσσερεις επικεφαλής των ομάδων που είναι υπεύθυνοι για το ελληνικό πρόγραμμα, δύο εβδομάδες μετά την επίσημη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης θα θέσουν τις απαιτήσεις τους μέχρι και την εκκίνηση της τρίτης αξιολόγησης, η οποία τοποθετείται χρονικά τον Οκτώβριο.

Στο αναθεωρημένο μνημόνιο που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα περιγράφονται άλλα 113 μέτρα και δράσεις -πολλά από αυτά βρίσκονται σε εκκρεμότητα από την δεύτερη αξιολόγηση- τα οποία θα πρέπει να αρχίσουν να υλοποιούνται άμεσα για να μην ζήσουμε άλλη μια ετήσια αξιολόγηση.

Η επικεφαλής της ομάδα του ΔΝΤ, κ. Ντέλια Βελκουλέσκου θα συμμετέχει από απόσταση (θα συνδεθεί μέσω skype) σε ένα εξίσου σημαντικό θέμα για την Ελλάδα που αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον ένα χρόνο μετά το αντίστοιχο συνέδριο του Economist που έγινε στο τέλος Ιουνίου του 2016.

Αν κρίνει κανείς από τις παρατηρήσεις που γίνονται συχνά πυκνά από τον σκληρό του ΔΝΤ, κ. Πολ Τόμσεν για τις καθυστερήσεις στην απελευθέρωση των αγορών εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών, ούτε και αυτή η συνεδρία θα είναι ευχάριστη για τον εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης, υπουργό Οικονομίας και ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αναμένεται και η αυριανή δημόσια συζήτηση μεταξύ του υπουργού Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, κ. Κλάους Ρέγκλινγκ για το ελληνικό πρόγραμμα.

Τα βασικά θέματα της συζήτησης είναι δύο:

- Η Ευρώπη απέναντι σε ένα συνεχώς ογκούμενο κύμα κατά της πολιτικής συνεχούς λιτότητας

-Η μισοτελειωμένη δουλειά του ESM με την Ελλάδα

Βεβαίως, από την συζήτηση δεν θα λείψει και η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, αφού το συνέδριο βάζει την ερώτηση αν υπάρχει νέα προσέγγιση στο θέμα και αν τελικά το χρέος δείχνει σημάδια σταθεροποίησης.

Με την ιδιότητά του ως ένας από τους επικεφαλής των θεσμών και μάλιστα ως ο κύριος δανειστής της Ελλάδας, ο κ. Ρέγκλινγκ μπορεί να τοποθετηθεί και για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού προγράμματος και κυρίως για το μέλλον του ελληνικού χρέους μετά την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου.

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Επίθεση από ελικόπτερο στο ανώτατο δικαστήριο της Βενεζουέλας (video)

 • Επίθεση από ελικόπτερο της αστυνομίας δέχθηκε το κτήριο του ανώτατου δικαστηρίου της Βενεζουέλας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο, προσθέτοντας ότι μία χειροβομβίδα που εκσφενδονίστηκε προς το κτήριο δεν εξερράγη.

Σε τηλεοπτικό μήνυμά του στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό, ο Μαδούρο, ο οποίος βρίσκεται εδώ και τρεις μήνες..αντιμέτωπος με διαδηλώσεις από την αντιπολίτευση και κριτική και από στελέχη της κυβέρνησής του, ανέφερε ότι είχε εξαπολύσει ειδικές δυνάμεις εναντίον των «τρομοκρατών», όπως ονόμασε τους δράστες της επίθεσης.


Ο Μαδούρο πρόσθεσε ότι το ελικόπτερο πέταξε και πάνω από το υπουργείο Εσωτερικών, και απαίτησε από την αντιπολίτευση «να καταδικάσει αυτή την πραξικοποηματική επίθεση».
Το φιλικό προς την κυβέρνηση ανώτατο δικαστήριο της χώρας συγκεντρώνει τα πυρά των αντιπάλων του Μαδούρο για μια σειρά αποφάσεων που έχουν ενδυναμώσει τη θέση του και υποσκάψει το κοινοβούλιο, το οποίο ελέγχεται από την αντιπολίτευση.
Νωρίτερα, ο ηγέτης της Βενεζουέλας είχε προειδοποιήσει ότι αυτός και οι υποστηρικτές του θα προχωρήσουν σε ένοπλο αγώνα εάν η σοσιαλιστική του κυβέρνηση ανατραπεί από τους διαδηλωτές. Τουλάχιστον 75 άτομα έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις από τον Απρίλιο.

Ο τοπικός Τύπος μετέδωσε ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα ντυμένο με στολή παραλλαγής, ο οποίος δηλώνει ότι είναι αξιωματικός της αστυνομίας και φέρεται να είναι ένας από αυτούς που βρίσκονταν στο ελικόπτερο. Στο βίντεο εμφανίζεται περιστοιχισμένος από ένοπλους άνδρες, με καλυμμένα τα πρόσωπα και καλεί τους πολίτες της Βενεζουέλας να αντισταθούν "στην τυραννία". Ο ίδιος λέει ότι το όνομά του είναι Όσκαρ Πέρες.

"Είμαστε ένα συνασπισμός εργαζόμενων στον στρατό, αστυνομικοί και πολίτες που επιζητούν την ισορροπία και είναι ενάντια σε αυτή την εγκληματική κυβέρνηση", αναφέρει η ανακοίνωση που διαβάζει. "Δεν ανήκουμε σε κανένα πολιτικό κόμμα ή κίνημα", προσθέτει.

"Πρόεδρε Μαδούρο, απαιτούμε να παραιτηθείς αμέσως (…) και να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές", τονίζει η ανακοίνωση που διαβάζει ο Πέρες.

Απευθυνόμενος στους πολίτες της Βενεζουέλας, ο άνδρας λέει: "Ζητάμε να μας συνοδέψετε σε αυτή τη μάχη και να βγείτε στον δρόμο (…) Αποστολή μας είναι να ζούμε στην υπηρεσία του λαού".

Η κυβέρνηση κάλεσε τον συνασπισμό της αντιπολίτευσης Δημοκρατική Ένωση (MUD) και την καθολική εκκλησία να "καταδικάσουν έντονα τα γεγονότα αυτά και να αποκηρύξουν τη βία".

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Ο Τόσκας καλεί τους αστυνομικούς που οργανώνουν την εκδήλωση στα Εξάρχεια ...«να ξεκαβαλήσουν το καλάμι»

 • Στο «τραπέζι» βρίσκεται η προοπτική της απαγόρευσης της αυριανής συγκέντρωσης των αστυνομικών, που έχει προγραμματίσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων στην πλατεία Εξαρχείων, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ- ΜΠΕ καλεί τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης αυτής «να ξεκαβαλήσουν το καλάμι».


Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το απόγευμα, αναμένεται να εκδοθεί απαγόρευση ..κάθε συγκέντρωσης από τη ΓΑΔΑ, καθώς η απόφαση πρέπει να εκδοθεί 24 ώρες πριν από την πραγματοποίηση των συγκεντρώσεων. Σημειώνεται ότι η ΠΟΑΣΥ έχει πάρει άδεια από τον δήμο για τη συγκέντρωση αύριο, στις 6 το απόγευμα, ενώ οι αναρχικοί έχουν ανακοινώσει συγκέντρωση στο Κολωνάκι.

Ο κ. Τόσκας, που ρωτήθηκε, από το ΑΠΕ- ΜΠΕ, σχετικά με την αναμενόμενη απαγόρευση δεν θέλησε να πάρει θέση, καθώς είναι αρμοδιότητα της Αστυνομίας και όχι της πολιτικής ηγεσίας, αλλά δεν δίστασε να εκφράσει για άλλη μια φορά την άποψή του για αυτή την πρωτοβουλία της ΠΟΑΣΥ και τα «παράγωγα» αυτής.

Η ΠΟΑΣΥ έχει ανακοινώσει μια εκδήλωση, όπως την ονομάζει, χωρίς να ανακοινώσει ούτε πρόγραμμα, ούτε θέματα, ούτε ομιλητές, λέει ο αναπληρωτής υπουργός και συνεχίζει: «Ο πρόεδρός της, ο κ. Γερακαράκος, με συνέντευξή του, καλεί τους αναρχικούς να παραβρεθούν. Νομίζω πως όποιος σε αυτή τη χώρα διαθέτει στοιχειώδη λογική σκέψη μπορεί να καταλάβει που μπορεί να οδηγήσει αυτό το κάλεσμα. Και νομίζω ότι και οι ίδιοι οι συνδικαλιστές αστυνομικοί το καταλαβαίνουν. Δηλώνει επίσης ο κ. Γερακαράκος ότι το κάνουν για να βρεθεί μια λύση, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο ίδιος θεωρεί ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση. 'Αρα γιατί το κάνουν; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Αν αυτός που κάνει αυτά τα πράγματα δεν είναι επιπόλαιος και αφελής, τότε είναι επικίνδυνος».

Για τον ρόλο της ΠΟΑΣΥ ο κ. Τόσκας ανέφερε: «Η ΠΟΑΣΥ, εάν διαβάσετε τις ανακοινώσεις της, ανακηρύσσει τον εαυτό της ως τον "θεματοφύλακα αρχών και αξιών της Δικαιοσύνης, της Ισότητας και της Δημοκρατίας". Εάν καθένας αυτοανακηρύσσεται σε θεσμικό θεματοφύλακα Δικαιοσύνης και Δημοκρατίας, τότε να θυμίσω ότι αυτές οι πρακτικές ξεφεύγουν από τα όρια συνδικαλιστικών οργάνων και γνωρίζετε ποιοι και πότε τις επικαλούνται. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να εμφανίζονται ως θεματοφύλακες και κάτι τέτοιο παραπέμπει σε άλλες εποχές τύπου "εσείς είστε το κράτος", κ.λπ. Ο αστυνομικός είναι εργαλείο εξυπηρέτησης του κράτους και ο ρόλος του είναι να διασφαλίζει την τάξη και όχι να την διαταράσσει».

Ο κ. Τόσκας αναφέρθηκε και στον ρόλο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι στην κίνηση των συνδικαλιστών «κάποιοι έχουν βάλει το χέρι τους». «Η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρός της κρύβονται πίσω από την απόφαση της ΠΟΑΣΥ, εξακολουθώντας να αποφεύγουν να πάρουν καθαρή θέση. Μία εβδομάδα πριν από την εκδήλωση, ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε στα γραφεία της ΝΔ τους εκπροσώπους της ΠΟΑΣΥ και στις επίσημες δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη δεν αναφέρθηκε τίποτα. Από την άλλη, ο αντιπρόεδρος του κόμματος, κ. Γεωργιάδης, υποστήριξε αυτή την απόφαση της ΠΟΑΣΥ. Τα συμπεράσματα είναι εύκολα...»

Ο κ. Τόσκας τόνισε ότι η προγραμματισμένη συγκέντρωση στα Εξάρχεια πυροδοτεί εντάσεις και για την απαγόρευση πέταξε το μπαλάκι στην ΠΟΑΣΥ. «Αναρωτιέμαι εάν στην ΠΟΑΣΥ έβγαλαν το καπέλο του συνδικαλιστή-αστυνομικού και καλούνταν να αποφασίσουν ως επιτελικοί αστυνομικοί για αυτή τη συγκέντρωση στα Εξάρχεια τι θα έκαναν; Τι απόφαση θα έπαιρναν;» δήλωσε ο κ. Τόσκας.

Σε ερώτηση, πως απαντά σε αυτούς που, στην περίπτωση απαγόρευσης της συγκέντρωσης, θα τον κατηγορήσουν ότι επιβεβαιώνει το άβατο, ο αναπληρωτής υπουργός απάντησε:

«Μα αυτή είναι η επιδίωξη αυτής της συγκέντρωσης. Να απαγορευτεί και να παρουσιαστεί μετά σαν επιβεβαίωση του άβατου. Εάν η ΠΟΑΣΥ ήθελε πράγματι να συμβάλει σε ένα διάλογο για τα Εξάρχεια, θα μπορούσε να ξεκινήσει με μια εκδήλωση κάπου αλλού. Γνωρίζουν ότι με την επιλογή τους το πλέον πιθανό είναι ότι θα πυροδοτήσουν εντάσεις. Για κάποιον που πράγματι ενδιαφέρεται για την κοινωνική ειρήνη δεν το κάνει. Θα έπρεπε να διευκολύνουν τις προσπάθειες που γίνονται, με την αντιμετώπιση των ναρκωτικών στην περιοχή και τις άλλες ενέργειες και όχι να ρίχνουν βενζίνη στη φωτιά. Δεν είναι συνδικαλιστική πρακτική αυτή».

Καταλήγοντας ο κ. Τόσκας επεσήμανε: Αύριο είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί έχουν και τη μεγάλη συγκέντρωση της ΠΟΕ- ΟΤΑ, με την οποία αισιοδοξούμε ότι θα βρεθεί μια λύση. Όμως, σε συνδυασμό και με την προγραμματισμένη εκδήλωση της ΠΟΑΣΥ, αν πραγματοποιηθεί, το κλίμα θα είναι εκρηκτικό. Επίσης, σε μια χρονική στιγμή, που γίνονται μεγάλες προσπάθειες για τη χώρα, με επενδύσεις κοινωνική ειρήνη μείωση της εγκληματικότητας. Κάποιοι πυροδοτούν καταστάσεις. Αυτό πρέπει να τελειώσει.

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Νέα παγκόσμια κυβερνοεπίθεση - Στο στόχαστρο μεγάλες επιχειρήσεις

 • Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη κυβερνοεπίθεση που έπληξε το δίκτυο υπολογιστών της μεγαλύτερης εταιρίας πετρελαίου στην Ρωσία, τράπεζες στην Ουκρανία, αλλά και πολυεθνικές εταιρίες με έναν ιό, που φαίνεται να είναι παρόμοιος με αυτόν που είχε χτυπήσει περισσότερους από 300.000 υπολογιστές τον προηγούμενο μήνα.

Η εξάπλωση του ιού γίνεται ταχύτατα από χθες, προκαλώντας την... ανησυχία των επιχειρήσεων που απέτυχαν ν' ασφαλίσουν αποτελεσματικά τα δίκτυα τους, από την οξεία επιθετικότητα των χάκερς. Η εξέλιξη της κατάστασης δείχνει ότι υποδομές στρατηγικής σημασίας, δίκτυα υπολογιστών κρατικών υπηρεσιών, αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις, είναι ευάλωτες έναντι των σύγχρονων κυβερνοεπιθέσεων.

Οι επιχειρήσεις στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού ανέφεραν διακοπές στην λειτουργία τους, ενώ οι δραστηριότητες αρκετών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχουν πληγεί.

Ο ιός φαίνεται να έπληξε και τον μεγαλύτερο λιμένα υποδοχής εμπορευμάτων στην Ινδία, ενώ οι συνέπειες της επίθεσης σε εταιρίες και κυβερνητικές υποδομές στην ευρύτερη ασιατική περιοχή, φαίνεται να είναι περιορισμένη.

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Μακρόν και Τραμπ «θα απαντήσουν από κοινού» σε ενδεχόμενη χρήση χημικών από Άσαντ

 • Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «συμφωνούν ότι θα απαντήσουν από κοινού» σε περίπτωση εκ νέου χρήσης χημικών όπλων από το καθεστώς του προέδρου της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ, τόνισε η γαλλική Προεδρία.

Οι επικεφαλής των δύο κρατών έχουν...ξεκαθαρίσει ότι για τους ίδιους μια τέτοια κίνημα από πλευράς Άσαντ θα συναντούσε στρατιωτική απάντηση, τόσο από τη Γαλλία όσο και από τις ΗΠΑ.
Το Πεντάγωνο σημείωσε νωρίτερα ότι έχει εντοπίσει κινήσεις σχετικές με χημικά όπλα στη βάση της συριακής πολεμικής αεροπορίας απ' όπου είχε εξαπολυθεί - σύμφωνα με τις ΗΠΑ - και η προηγούμενη επίθεση.
Ο κ. Μακρόν απηύθυνε επίσης πρόσκληση στον κ. Τραμπ να παρευρεθεί στην παρέλαση της 14ης Ιουλίου στο Παρίσι.

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Στα χέρια των δημάρχων οι απολύσεις και οι επαναπροσλήψεις των συμβασιούχων

 • Αλλάζουν πολλά μετά τη χθεσινή ψήφιση της ρύθμισης Σκουρλέτη.
 • Μέχρι την Πέμπτη οι κινητοποιήσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

 Υπόθεση των δήμων είναι από χθες η εφαρμογή της διπλής ρύθμισης Σκουρλέτη για τους συμβασιούχους στην καθαριότητα, την... οποία ψήφισε χθες η Βουλή.

Από εδώ και πέρα θα πρέπει οι δήμοι να προχωρήσουν στη λήξη των σημερινών συμβάσεων 6100 εργαζομένων στη ν καθαριότητα (και έτσι στην απόλυσή τους) και αμέσως μετά στην επαναπρόσληψή τους με νέες προσωρινές συμβάσεις διάρκειας έως οχτώ μηνών.

Οι δήμοι, επίσης, θα πρέπει μέχρι τις 31 Ιουλίου να καταθέσουν στο ΥΠΕΣ τις προτάσεις τους σχετικά με τις μόνιμες θέσεις τις οποίες επιθυμούν να καλύψουν με προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ με βάση και τις τελευταίες νομοτεχνικές βελτιώσεις (σ.σ. κατάργηση του ηλικιακού ορίου στη συμμετοχή στο διαγωνισμό) .

Ήδη οι δήμοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να προσλάβουν 2500 μόνιμους υπαλλήλους, ενώ εκτιμάται ότι το πλήθος αυτό θα ανέβει τον επόμενο μήνα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, δεν θα πρέπει να αποκλείεται η σταδιακή μεταφορά του επικέντρου της αναμέτρησης γύρω από το θέμα των συμβασιούχων από το κεντρικό πολιτικό επίπεδο στο τοπικό, δεδομένου ότι –όπως επισημάνθηκε προηγούμενα- θα είναι οι δήμοι εκείνοι που θα έχουν τον αποφασιστικό λόγο για την εφαρμογή της ψηφισμένης, πλέον, ρύθμισης Σκουρλέτη.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ, πάντως, αποφάσισε χθες συνέχιση των κινητοποιήσεων τους μέχρι και την Πέμπτη 29 Ιουνίου, οπότε θα επανεξετάσει τη στάση της. Τη στάση της δεν αποκλείεται,από την άλλη μεριά, να επανεξετάσει και το ΥΠΕΣ (με την ανάληψη ενδεχομένως άλλης μίας κατευναστικής πρωτοβουλίας), σύμφωνα με μερίδα κυβερνητικών κύκλων.

Ο λόγος των Δημάρχων,πάντως, θα είναι αποφασιστικός (είτε αναλάβει το ΥΠΕΣ νέα πρωτοβουλία, είτε όχι) στη μετέπειτα φάση της αναμέτρησης στο "μέτωπο" των συμβασιούχων και για άλλο ένα εξαιρετικά κρίσιμο λόγο που δεν είναι άλλος από τον οικονομικό.

Συγκεκριμένα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τόσο οι νέες προσωρινές προσλήψεις, όσο και οι –μετέπειτα – μόνιμες προσλήψεις (οι οποίες θα σηματοδοτήσουν και το τέλος των προηγούμενων προσωρινών προσλήψεων) θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από ανταποδοτικά έσοδα των Δήμων και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει επιφυλάξεις σε πολλούς δήμους, προπαντός της περιφέρειας, για το αν και κατά πόσο θα μπορέσουν να καλύψουν από εδώ και πέρα το οικονομικό κόστος των προσωρινών επαναπρόσλήψεων 6100 συμβασιούχων στην καθαριότητα.

Το ΥΠΕΣ ενθαρρύνει "εκ του ασφαλούς" την επαναπρόσληψη 6100 συμβασιούχων ανταποδοτικούς πόρους των Δήμων, δεδομένου ότι το Μνημόνιο προβλέπει πλαφόν το 2017-2018 μόνο για τους συμβασιούχους που μισθοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι τους συμβασιούχους που χρηματοδοτούνται από άλλους πόρους (πχ ανταποδοτικά τέλη, κοινοτικούς πόρους).

Μάλιστα στο συμπληρωματικό Μνημόνιο δεν φαίνεται να καταγράφεται αρνητική στάση των θεσμών ακόμα και για τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου (όπως έχει ήδη προτείνει ο Π. Σκουρλέτης), αρκεί η πράξη αυτή να μην αμφισβητεί τις προβλέψεις για τα ανώτατα όρια της δαπάνης της γενικής κυβέρνησης για μισθούς τα επόμενα τέσσερα χρόνια, όπως αυτά προβλέπονται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Πολιτικής 2018- 2021, το οποίο ψήφισε η κυβέρνηση πριν 1 ½ μήνα περίπου.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως όχι μόνο το θεσμικό (δηλαδή η καθεαυτή εφαρμογή της ψηφισμένης ρύθμισης Σκουρλέτη) και το οικονομικό (δηλ. η κάλυψη της μισθοδοσίας της νέας γενιάς συμβασιούχων), αλλά και το πολιτικό σκέλος της ρύθμισης βαραίνει ιδιαίτερα τους Δημάρχους. Και αυτό γιατί την ώρα που οι Δήμοι θα ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε μόνιμες προσλήψεις (δηλ. το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2018) θα έχει ξεκινήσει άτυπα η προεκλογική περίοδος για τους ΟΤΑ (σ.σ. οι δημοτικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το Φθινόπωρο του 2019).

Παράλληλα, εκκρεμεί η κατάθεση του νομοσχεδίου Σκουρλέτη που προβλέπει αλλαγές στον τρόπο εκλογής των δημάρχων (σ.σ. καθιέρωση απλής αναλογικής, κατάργηση της γ΄ συνεχόμενης θητείας), δυνατότητες επέκτασης ωραρίου εργαζομένων, μετατροπές συμβάσεων από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης στις Περιφέρειες αλλά αποζημίωση στους δημοτικούς συμβούλους.

Εξάλλου, στις δηλωμένες προθέσεις του ΥΠΕΣ είναι η αλλαγή των κριτηρίων κατανομής της κρατικής χρηματοδότησης με ενίσχυση των μη πληθυσμιακών κριτηρίων μέσω της κατάθεσης ενός ακόμα νομοσχεδίου προς το Φθινόπωρο.

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Δύο μήνες φυλάκιση σε εργαζόμενους της ΔΕΗ για πλαστές άδειες αιμοδοσίας

 • Δύο μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σήμερα από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κοζάνης σε 34 εργαζόμενους της ΔΕΗ για το αδίκημα της χρήσης πλαστού εγγράφου.

Το δικαστήριο σε δεύτερο βαθμό έκρινε ενόχους αλλά με... μικρότερη ποινή τους 34 εργαζόμενους της ΔΕΗ, γιατί με τη χρήση πλαστών εγγράφων αιμοδοσίας λάμβαναν αιμοδοτικές άδειες από την υπηρεσία τους. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά της υπεράσπισης και αναγνωρίστηκε στους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, ενώ πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε τέσσερις μήνες φυλάκιση.

Σημειώνεται ότι ισάριθμος αριθμός εργαζομένων της ΔΕΗ που καταδικάστηκε πρωτόδικα από άλλο δικαστήριο για το ίδιο αδίκημα σε πέντε μήνες φυλάκιση, η περίπτωσή τους συμπεριλήφθηκε στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου για την αποσυμφόρηση των φυλακών και απαλλάχτηκαν εφ' όρου ζωής, χωρίς να χρειαστεί να προσφύγουν σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Η υπόθεση των ψεύτικων αιμοδοσιών ήρθε στο φως από έναν έλεγχο ρουτίνας που αποφάσισε το 2012 να κάνει η διεύθυνση του ορυχείου του κυρίου πεδίου της ΔΕΗ προκειμένου να διασταυρώσει τις αιμοδοτικές άδειες των εργαζομένων. Ο έλεγχος αποκάλυψε αρχικά, ακόμη και την εμπλοκή συνδικαλιστών στις πλαστές αιμοδοσίες, ενώ στη συνέχεια από την ενδελεχή έρευνα που έγινε σε όλα τα ορυχεία και στους ΑΗΣ της περιοχής, διαπιστώθηκε ότι 65 εργαζόμενοι είχαν λάβει αιμοδοτικές άδειες με πλαστά πιστοποιητικά που έφεραν σφραγίδες και διακριτικά από το Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Απορριμματοφόρα ιδιωτικής εταιρείας ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης


 • Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αναμένεται να βγουν σήμερα τα οχήματα της ιδιωτικής εταιρείας ώστε να ξεκινήσει η αποκομιδή των σκουπιδιών στον κεντρικό δήμο, μετά τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των συμβασιούχων εργαζομένων στους ΟΤΑ.

Στη διάρκεια της ημέρας θα αρχίσουν και οι ψεκασμοί στους κάδους για την...  αποφυγή μολύνσεων.
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης υπέγραψε την απόφαση για ανάθεση σε ιδιώτη της αποκομιδής των απορριμμάτων και σήμερα θα υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ του δήμου Θεσσαλονίκης και της εταιρείας, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα το καθάρισμα από τα «βουνά» των σκουπιδιών.

Η ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία προχώρησε χωρίς την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά τις αλλεπάλληλες χθεσινές προσπάθειες από τα μέλη της και της κατάληψης του χώρου όπου συνεδρίαζαν, από εργαζόμενους στην καθαριότητα.
Η ανάθεση σε ιδιώτη προβλέπει την αποκομιδή 1.200 τόνων σκουπιδιών, μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ οι συμβασιούχοι σε γενική συνέλευση θα καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους.

Ο γενικός γραμματέας του δήμου Θεσσαλονίκης και υπεύθυνος για την καθαριότητα, Θωμάς Ψαρράς, δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως σήμερα θα ξεκινήσουν οι ψεκασμοί στα σκουπίδια για την αποφυγή μολύνσεων. «Έχουμε έγγραφα από τη Διεύθυνση Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τους ψεκασμούς» είπε.

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς στο Μενίδι

 • Πυροβολισμός σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα και η σφαίρα έπεσε πάνω στην κρεβατοκάμαρα του 14χρονου παιδιού μιας οικογένειας που κατοικεί στην περιοχή!

Μια νέα καταγγελία με πυροβολισμούς στο Μενίδι και παρ΄ολίγον θύμα ένα... μικρό παιδί ήρθε σήμερα στο φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, ο πυροβολισμός σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα και η σφαίρα έπεσε πάνω στην κρεβατοκάμαρα του 14χρονου παιδιού μιας οικογένειας που κατοικεί στην περιοχή.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του παιδιού ανέφερε ότι, ενώ η οικογένεια κοιμόταν, άκουσαν έναν θόρυβο, κάτι που τους προκάλεσε αναστάτωση.

Πηγαίνοντας στο δωμάτιο του παιδιού, είδαν ότι ήταν γεμάτο με σημάδια από τη σφαίρα, η οποία είχε διαπεράσει το παντζούρι, είχε τρυπήσει μία φωτογραφία, πέρασε μόλις λίγα εκατοστά πάνω από το κεφάλι του παιδιού και αφού χτύπησε στον τοίχο και στην ντουλάπα, διαλύθηκε...
.

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Από 100-250 ευρώ το κλιμακωτό πρόστιμο για τα ανασφάλιστα οχήματα

 • Με τροπολογία στη Βουλή θα οριστεί το κλιμακωτό παράβολο για τα ανασφάλιστα οχήματα, που θα επιβληθεί μετά τις 14 Ιουλίου, σύμφωνα με την υφυπουργό Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου.

H κυρία Παπανάτσιου, επίσης, προανήγγειλε ότι θα... ληφθούν οι αποφάσεις για την παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η υφυπουργός είπε ότι σήμερα θα δεχτεί τις σχετικές εισηγήσεις για την παράταση της προθεσμίας, η οποία λήγει την Παρασκευή, προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες, η παράταση θα είναι λίγων ημερών ενώ θεωρείται απίθανο να διαρκέσει πέραν του δευτέρου δεκαημέρου του Ιουλίου όπως ζητούν οι Ενώσεις των Λογιστών και των Φοροτεχνικών. Πιθανό θεωρείται το ενδεχόμενο να διαρκέσει έως τις 14 Ιουλίου.

Η υφυπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή που θα προβλέπει την επιστροφή των παραβόλων που κατέβαλαν οι ιδιοκτήτες ΙΧ που ήταν στη λίστα των διασταυρώσεων με τα ανασφάλιστα. Επίσης αναφέρθηκε στις αλλαγές που θα γίνουν στο παράβολο των 250 ευρώ το οποίο πλέον πρόκειται να κλιμακωθεί ανάλογα με το μέγεθος του κυβισμού των οχημάτων.

Έτσι όπως διευκρινίστηκε το παράβολο για τα ανασφάλιστα οχήματα θα διαμορφωθεί ως εξής:

Στα 100 ευρώ για τα δίτροχα έως 250 κυβικά εκατοστά
Στα 150 ευρώ για όλα τα υπόλοιπα δίτροχα
Στα 200 ευρώ για τα ΙΧ αυτοκίνητα κάτω των 1.000 κυβικών
Στα 250 ευρώ για όλα τα υπόλοιπα.


Η κ. Παπανάτσιου προαννήγειλε ελέγχους για τις απίστευτα χαμηλές τιμές στις μεταβιβάσεις ακινήτων ενώ στο τέλος του μήνα, όπως είπε, θα καταβληθεί και το επίδομα θέρμανσης.

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Σαββίδης κατά Μαρινάκη για ΔΟΛ και Mega

 • Σε παρέμβαση κατά της ανακήρυξης ως πλειοδότη για την απόκτηση του ΔΟΛ της εταιρείας συμφερόντων Μαρινάκη Αlter Εgo, προχώρησε σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρία Dimera, συμφερόντων Σαββίδη.

Η παρέμβαση κοινοποιήθηκε ενόψει της... εκδίκασης της ανακήρυξης ως πλειοδότη της περιουσίας του ΔΟΛ της εταιρείας συμφερόντων Μαρινάκη Alter Ego, την ερχόμενη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες , στην παρέμβαση υποστηρίζεται ότι κακώς πλειστηριάσθηκαν οι μετοχές του MEGA, αφού οι τράπεζες μπορούσαν να τις αποκτήσουν και χωρίς πλειστηριασμό, βάσει του νόμου 3301/2004 περί χρηματοοικονομικής ασφάλειας.
Τραπεζικές και νομικές πηγές πάντως, θεωρούν αβάσιμο τον ισχυρισμό αυτό.

Όπως αναφέρουν, οι τράπεζες έχουν δικαίωμα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους όπως αυτές κρίνουν και αυτό δεν αφορά κανέναν τρίτο.

Πολύ δε περισσότερο, αναφέρουν, που με τη διαδικασία που διάλεξαν οι τράπεζες πέτυχαν να εισπράξουν πολύ περισσότερα χρήματα και σε πολύ συντομότερο διάστημα απ΄ ό,τι αν ακολουθούσαν οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.

Οι ίδιες πηγές θέτουν το ερώτημα γιατί ο κ. Σαββίδης είχε συμμετάσχει στο διαγωνισμό γνωρίζοντας τα παραπάνω και δεν έκανε καμία ένσταση παρά μόνο όταν δεν ανακηρύχθηκε πλειοδότης. Αυτό δεν έγινε, υποστηρίζουν, γιατί δεν έχει κανένα νόμιμο συμφέρον να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και έτσι να μείνουν οι μετοχές στις τράπεζες και να πουληθούν κάποτε με άγνωστο αποτέλεσμα.

Όπως καταλήγουν οι ίδιες πηγές, η παρέμβαση της Dimera ενδεχομένως στοχεύει στην ακύρωση του διαγωνισμού που έγινε για την απόκτηση του ΔΟΛ, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα την πτώχευση του δημοσιογραφικού οργανισμού και το κλείσιμο των εφημερίδων.

Εκτιμούν, ωστόσο, ότι η εν λόγω παρέμβαση από πλευράς Σαββίδη δεν φαίνεται να έχει κάποια τύχη...

Για τη συνέχεια πατήστε εδώ.

Αρχειοθήκη ιστολογίου